Kako postati članom?

STRUKTURA ČLANSTVA I POPIS OBVEZNE DOKUMENTACIJE REDOVNIH ČLANOVA LAG-A PREMA SEKTORIMA

JAVNI SEKTOR

 • Jedinice lokalne samouprave
 • Poduzeća (d.o.o., d.d.) koja su osnovana temeljem Zakona o trgovačkim društvima, s više od 20% vlasništva jedinice lokalne samouprave
 • Javne ustanove koje je osnovala lokalna samouprava posebnom odlukom nadležnog tijela

CIVILNI SEKTOR

 • Organizacije civilnog društva (udruge) registrirane pri nadležnom uredu državne uprave
 • Klasteri koji su osnovani sukladno Zakonu o udrugama i registrirani pri nadležnom uredu državne uprave
 • Fizičke osobe – kao samostalne osobe sukladno Zakonu o udrugama 

PRIVATNI SEKTOR

 • Obrti koji su osnovani temeljem Zakona o obrtu i registriran pri nadležnom Trgovačkom sudu
 • OPG-i (obiteljska poljoprivredna gospodarstva) regisitrirani pri nadležnom uredu državne uprave
 • Poduzeća (d.o.o./d.d.) koja su osnovana temeljem Zakona o trgovačkim društvima i registrirana pri nadležnom Trgovačkom sudu
 • Zadruge koje su osnovane temeljem Zakona o zadrugama i registrirana pri nadležnom Trgovačkom sudu
 • Klasteri koji su osnovani kao gospodarsko – interesna udruženja (GIU) osnovana sukladno Zakonu o trgovačkim društvima

PRISTUPNICA

U ovoj rubrici možete preuzeti pristupnicu za članstvo u LAG Vallis Colapis.

Uz ovu popunjenu pristupnicu morate priložiti:

 • odluku svojeg nadležnog tijela o pristupanju (popunjavaju je samo organizacije koje imaju upravna tijela, OPG, obrti, manje tvrtke i sl. ne trebaju ovo popunjavati i pristupaju samo odlukom vlasnika)
 • presliku rješenja o registraciji

Vašu prijavu (pristupnicu i prateće dokumente) pošaljite poštom (Kurilovac 1, 47280 Ozalj – Hrvatska) ili skenirano mailom.
Prijavu će zaprimiti ured LAG-a, a konačnu odluku o primanju u članstvo donosi godišnja skupština LAG-a.

Pristupnicu možete preuzeti ovdje u Word ili PDF obliku:

Važna napomena:

 • Pristupnice u članstvo LAG-a moraju ispuniti i potpisati i staviti štambilj sve ovlaštene osobe pravnih osoba – članova LAG-a te fizičkih osoba u smislu obrta i OPG-a (ako OPG nema štambilj, onda ga nije niti obvezan staviti, već je dovoljan samo potpis vlasnika).
 • Fizičke osobe u smislu samostalne fizičke osobe (ne i obrta ili OPG-a, ka da se primjenjuje gornja napomena), samo potpisuju pristupnicu koja se prilaže u dokumentaciji LAG-a za odobrenje, ako je član upravljačkog tijela samostalna fizička osoba koja je osobno član LAG-a (kategorija člana  – f.)
 • Za dostavu prijavne dokumentacije na odobrenje LAG-a nadležnom tijelu za provedbu IPARD programa, u slučaju dostave dokumentacije o članovima upravljačkog tijela (točka 8., Prilog II, Popis obveznih dokumenata za prijavu LAG-a), dostavljaju se kopije dokumenata pod kategorijama:  I, V ili VI , VII ili VIII, + prelika potpisane pristupnice za samostalne fizičke osobe koje LAG-u pristupaju osobno (kategorija člana f.)
EUROPEAN UNION
LEADER
CROATIA
Co-financed by the EU pre-accession IPARD measure through LEADER project
This website is co-financed from EU pre-accession program for IPARD LEADER measure. The contents of this site are the sole responsibility of the LAG "Vallis Colapis" and do not necessarily reflect the position of the European Union.
Website maintenance is co- financed by the European Union from the European Fund for Agricultural Development, Sub-Measures 19.1. "Preparatory Assistance", Sub-Measures 19.2. "Support for implementation of operations under the community – led local development strategy“, Sub-Measures 19.3. „ Preparation and implementation of cooperation activities of the local action“, Sub-Measures 19.4. „ Support of running costs and animation“ under Measure 19 "LEADER-CLLD" from Rural Development Programme of the Republic of Croatia for the period 2014-2020. Share of co-financing 90% EU, 10% RH European Agricultural Fund for Rural Development: Europe investing in rural areas