Prijavnica

LAG Vallis Colapis

STRUKTURA ČLANSTVA I POPIS OBVEZNE DOKUMENTACIJE REDOVNIH ČLANOVA LAG-A PREMA SEKTORIMA

JAVNI SEKTOR 

 • Jedinice lokalne samouprave
 • Poduzeća (d.o.o., d.d.) koja su osnovana temeljem Zakona o trgovačkim društvima, s više od 20% vlasništva jedinice lokalne samouprave
 • Javne ustanove koje je osnovala lokalna samouprava posebnom odlukom nadležnog tijela

 

CIVILNI SEKTOR

 • Organizacije civilnog društva (udruge) registrirane pri nadležnom uredu državne uprave
 • Klasteri koji su osnovani sukladno Zakonu o udrugama i registrirani pri nadležnom uredu državne uprave
 • Fizičke osobe – kao samostalne osobe sukladno Zakonu o udrugama 

 

PRIVATNI SEKTOR

 • Obrti koji su osnovani temeljem Zakona o obrtu i registriran pri nadležnom Trgovačkom sudu
 • OPG-i (obiteljska poljoprivredna gospodarstva) regisitrirani pri nadležnom uredu državne uprave
 • Poduzeća (d.o.o./d.d.) koja su osnovana temeljem Zakona o trgovačkim društvima i registrirana pri nadležnom Trgovačkom sudu
 • Zadruge koje su osnovane temeljem Zakona o zadrugama i registrirana pri nadležnom Trgovačkom sudu
 • Klasteri koji su osnovani kao gospodarsko – interesna udruženja (GIU) osnovana sukladno Zakonu o trgovačkim društvima

 

PRISTUPNICA

U ovoj rubrici možete preuzeti pristupnicu za članstvo u LAG Vallis Colapis.

Uz ovu popunjenu pristupnicu morate priložiti:

 • odluku svojeg nadležnog tijela o pristupanju (popunjavaju je samo organizacije koje imaju upravna tijela, OPG, obrti, manje tvrtke i sl. ne trebaju ovo popunjavati i pristupaju samo odlukom vlasnika)
 • presliku rješenja o registraciji

Vašu prijavu (pristupnicu i prateće dokumente) pošaljite poštom (Kurilovac 1, 47280 Ozalj – Hrvatska) ili skenirano mailom
Prijavu će zaprimiti ured LAG-a, a konačnu odluku o primanju u članstvo donosi godišnja skupština LAG-a.

 

Važna napomena:

 • Pristupnice u članstvo LAG-a moraju ispuniti i potpisati i staviti štambilj sve ovlaštene osobe pravnih osoba – članova LAG-a te fizičkih osoba u smislu obrta i OPG-a (ako OPG nema štambilj, onda ga nije niti obvezan staviti, već je dovoljan samo potpis vlasnika).
 • Fizičke osobe u smislu samostalne fizičke osobe (ne i obrta ili OPG-a, ka da se primjenjuje gornja napomena), samo potpisuju pristupnicu koja se prilaže u dokumentaciji LAG-a za odobrenje, ako je član upravljačkog tijela samostalna fizička osoba koja je osobno član LAG-a (kategorija člana  – f.)
 • Za dostavu prijavne dokumentacije na odobrenje LAG-a nadležnom tijelu za provedbu IPARD programa, u slučaju dostave dokumentacije o članovima upravljačkog tijela (točka 8., Prilog II, Popis obveznih dokumenata za prijavu LAG-a), dostavljaju se kopije dokumenata pod kategorijama:  I, V ili VI , VII ili VIII, + prelika potpisane pristupnice za samostalne fizičke osobe koje LAG-u pristupaju osobno (kategorija člana f.)